POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

  1. CINE ESTE OPERATORUL DE DATE

Operatorul de date este S.C. MAKANI URBAN ALCHEMISTS cu sediul în Drumul Bercenarului 40, sector 4, București, România, având codul fiscal RO 45161716 și fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 40/18973/2021 și având adresa de e-mail contact@alchemico.ro (denumită și „MAKANI URBAN ALCHEMISTS” sau „Noi”). MAKANI URBAN ALCHEMISTS SRL deține și administrează website-ul www.alchemico.ro (denumit și „Website-ul”) și prelucrează datele cu caracter personal colectate prin intermediul acestuia.
În această Politică de confidențialitate (denumită și „Politica”), sintagma „date cu caracter personal” se referă la orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată în mod direct sau indirect, în special, prin referire la un element de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici pentru identitatea fizică, fiziologică, mentală, economică, culturală sau socială a acesteia (denumite și „Date”).
MAKANI URBAN ALCHEMISTS SRL acționează cu responsabilitate atunci când prelucrează Date, în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679/UE referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare și „GDPR”), precum și ale legislației naționale privind protecția datelor, între care Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a GDPR.
Această Politică are rolul de a vă informa cu privire la modalitatea de prelucrare a Datelor aparținând utilizatorilor Website-ului, potențialilor clienți și clienților Noștri. În cadrul secțiunilor următoare veți găsi informații specifice privind scopul prelucrării Datelor, categoriile de Date prelucrate, temeiul legal al prelucrării pentru fiecare scop aplicabil, durata prelucrării, destinatarii și transferul datelor cu caracter personal (acolo unde este cazul). Vă invităm să le citiți cu atenție și să ne transmiteți orice eventuale solicitări în legătură cu acestea pe e-mail sau la adresa sediului nostru.

 

  1. SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR, CATEGORIILE DE DATE, TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRII ȘI DURATA

 

  1. Atunci când navigați pe Website.

Scop. Asigurarea bunei funcționări și operări a Website-ului și îmbunătățirea  experienței de navigare

Categorii de Date. Atunci când navigați pe Website, colectăm automat informații cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, cum ar fi: adresa de protocol internet (IP), tipul de browser folosit pentru vizitarea Website-ului, sistemul de operare, data accesării, istoricul de vizualizare al paginilor Website-ului, traficul organic.

Temei. În cazul cookie-urilor strict necesare – Interesul legitim al Operatorului (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR);

În cazul cookie-urilor de statistică – Consimțământul Dvs. cu privire la utilizarea acestor cookie-uri (art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR)

  1. Atunci când ne contactați prin intermediul formularului de contact disponibil în Website, pe e-mail sau telefonic.

Scop. Oferirea unor răspunsuri/informații la solicitările / întrebările Dvs., inclusiv publicare pe Website a ideilor pe care doriți să le distribuiți prin Website.

Categorii de Date. Nume și prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, precum și orice Date pe care le furnizați în cadrul corespondenței dintre Noi și Dvs.

Temei. Interesul Nostru legitim pentru a oferi informații și răspunsuri la întrebările/solicitările Dvs., de a trimite comunicări de marketing în baza consimțământului primit și de a încheia /desfășura un raport contractual cu potențialul client (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR).

Durata Prelucrării. Dacă Datele prelucrate aparțin persoanelor cu care nu vom încheia un contract de colaborare, le vom stoca pentru o durată de 3 ani de la data colectării acestora.

În cazul în care între Noi și Dvs. se va încheia un contract de colaborare, vom prelucra aceste Date pe întreaga durată de desfășurare a contractului și ulterior încetării contractului pentru o durată de minimum 3 ani de la data încetării, a cărei durată maximă va fi determinată prin raportare la termenele de prescripție și de arhivare prevăzute de lege. 

 

  1. Atunci când între Dvs. și Noi se încheie un contract de

Scop. Încheierea și executarea contractului de colaborare, respectarea de către Noi a cerințelor legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor, cunoașterea clientelei și identificarea beneficiarului real al clienților, aplicarea măsurilor privind prevenirea conflictelor de interese.

Categorii de Date. Nume, prenume, semnătura, adresa de e-mail, numărul de telefon și orice alte Date puse la dispoziția Noastră pe durata executării contractului de colaborare în vederea îndeplinirii obiectului acestuia;

Date privind reprezentanții legali ai clientului persoană juridică, asociații și beneficiarii reali.

Temei. Interesul legitim reprezentat de interesul comun al Nostru și al clientului/partenerului său contractual de a desfășura o relație comercială (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR).

Atunci când contractul de colaborare este încheiat direct cu clientul persoană fizică, prelucrarea este necesară pentru încheierea și executarea contractului de colaborare.

Îndeplinirea obligațiilor legale privind prevenirea si combaterea spălării banilor, cunoașterea clientelei și identificarea beneficiarului real, aplicarea măsurilor privind prevenirea conflictelor de interese.

 

Durata prelucrării. Pe întreaga durată de desfășurare a contractului de asistență juridică și ulterior încetării acestuia, pentru o durată de minimum 3 ani de la data încetării, a cărei durată maximă va fi determinată prin raportare la termenele de prescripție și de arhivare prevăzute de lege.

 

III. DESTINATARII DATELOR

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate la cap. II de mai sus, MAKANI URBAN ALCHEMISTS  SRL utilizează serviciile unor parteneri contractuali. Unii dintre acești parteneri contractuali au calitatea de persoane împuternicite de operator, cum ar fi societăți care prestează servicii de găzduire și mentenanță a aplicațiilor, soft-urilor și bazelor Noastre de date ori prin care sunt desfășurate activități de gestiune financiar-contabilă și gestiune a documentelor contractuale. Alți destinatari sunt, la rândul lor, operatori de date, cum ar fi consultanți de Marketing, avocați și/sau consultanți externi (experți judiciari, consultanți fiscali, contabili etc.) cu care colaborăm pentru a aduce la îndeplinire mandatul pe care ni l-ați acordat, prestatori se servicii de poștă și curierat.
De asemenea, Datele pot fi puse la dispoziție sau transmise către terți și în situațiile de mai jos (în aceste cazuri, destinatarii nu intenționează să prelucreze datele, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu Noi): (i) autorități sau instituții publice (cărora le putem solicita informații din evidență/arhivă, furnizându-le anumite Date care vă privesc); (ii) pentru respectarea unei obligații legale sau pentru protejarea drepturilor Noastre sau ale altor entități sau persoane, precum instanțe de judecată, executori judecătorești, consultanți juridici.

  1. TRANSFERUL DATELOR

În cazul în care pentru îndeplinirea unor activități descrise mai sus, ar fi necesar transferul Datelor în străinătate, către state din Uniunea Europeană sau Spațiul Economic European (e.g. în contextul acordării de asistență juridică în operațiuni care implică mai multe jurisdicții), orice transfer realizat de Noi într-un stat membru al UE sau din Spațiul Economic European va respecta prevederile din legislația aplicabilă, inclusiv GDPR.

  1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI MODUL DE EXERCITARE

În contextul prelucrării Datelor, aveți următoarele drepturi:

1 dreptul de acces la datele personale – dreptul de a obține confirmarea faptului că datele cu caracter personal ce vă aparțin sunt sau nu prelucrate de către MAKANI URBAN ALCHEMISTS SRL și, în caz afirmativ, să fiți la curent cu detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;

2 dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor personale – dreptul de a obține rectificarea datelor Dvs. inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea Datelor, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: (i) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului inițial (și nu există un alt scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării Datelor de către Noi este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar Operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) Datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor, când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;

3 dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul de a obține limitarea prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal care vă privesc, în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să ne permită să verificăm exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) considerați că prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale Operatorului prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;

4 dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Noi către alt operator de date, în măsura în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;

5 dreptul la opoziție – dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dvs. particulară, ca datele cu caracter personal care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care această prelucrare are ca temei juridic interesul legitim al Operatorului;

6 dreptul de nu face obiectul unei decizii automate sau profilare suplimentara aferentă deciziilor automate – dreptul de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în ceea ce vă privește sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

7 dacă consimțământul Dvs. a fost necesar pentru prelucrarea anumitor date cu caracter personal, astfel cum este prezentat în capitolul II de mai sus, aveți dreptul să vă retrageți acest consimțământ în orice moment, ceea ce nu va afecta legalitatea prelucrării înainte de retragerea consimțământului;

8 dreptul de a depune o plângere – aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), accesând site-ul www.dataprotection.ro, precum și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Pentru exercitarea drepturilor Dvs., vă rugăm să ne adresați cererea Dvs. scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail contact@alchemico.ro sau prin poștă, la adresa sediului nostru.
Vom trata orice cerere privind datele personale cu celeritate, urmând să fiți informat(ă) în termen de cel mult o lună de la primirea cererii Dvs. cu privire la acțiunile întreprinse în vederea exercitării unuia sau mai multora dintre drepturile anterior enumerate. Cu toate acestea, termenul de o lună anterior menționat poate fi prelungit în cazuri bine justificate cu maxim două luni, ținând seama de complexitatea și de numărul cererilor primite, împrejurare în care veți fi informat(ă) în mod corespunzător în termen de cel mult o lună de la primirea cererii Dvs.

  1. DECIZII INDIVIDUALE AUTOMATE

Datele la care se face referire în prezenta Politică nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri.

VII. MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Această Politică este aplicabilă începând cu data de 28.11.2023. Operatorul are dreptul de a modifica, atunci când este necesar, practicile de prelucrare a Datelor și de actualiza și modifica prezenta Politică în orice moment. Din acest motiv, pentru a fi la curent cu informații actualizate privind maniera în care Operatorul vă prelucrează Datele, vă solicităm să verificați periodic acest document.